MyDean IX8000

주요 특징

· Cortex A5 32비트 CPU 탑재
· DDR3 1G 메모리 적용
· 모바일 연동 SLINK 기능 재공

· 8인치 TFT LCD적용
· 단말기 자가 진행 기능 재공

· 지니 2D맵 탑재
· 고성능 CPU 적용 빠른 맵탐색 및 실행속도

주요스펙
CPU Telechips TCC8923
Memory Flash Memory : 256MB / DDR3 SD RAM : 1GB
OS MS Windows Embedded CE 7.0
EXT.Memofy SD Card (8BG) / Class 10
LCD 8″ TFT LCD
GPS UBLOX7
DMB T-DMB band 3
Power Input DC 12V/24V
동작온도 -10℃-50℃